แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ Brand Ambassador Special Collection

**เปิดรับลงทะเบียนเวลา 10:00 – 17:00 น. **

Lee MinHo's Choice Kit

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วม

1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง การลงทะเบียนผ่านทางลิงก์สามารถลงเป็นรอบในแต่ละวัน คือ เวลา 10.00 - 17.00 น.
2. เมื่อกรอกเสร็จ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Sharich Health ทางบัญชีไลน์
- มีลิงก์ให้ติดต่อ เมื่อกรอกในแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว
- แจ้งชื่อ-นามสกุล และ รหัส Holding ที่ลงทะเบียนไว้
3. รอรับลิงก์ Affiliate จำนวน 2 ลิงก์ จากเจ้าหน้าที่ภายในวันถัดมา ตั้งแต่เวลา 11.00 น เป็นต้นไป
1) ลิงก์จำหน่ายทาง Event Pop
2) ลิงก์จำหน่ายทาง Line Shopping
*หากไม่ได้รับลิงก์ Affiliate ในวันถัดมา กรุณาติดต่อทักเจ้าหน้าที่มาทางไลน์อีกครั้ง
4. สามารถนำลิงก์ที่ได้รับ ส่งให้ผู้สนใจ Brand Ambassador Special Collection ได้ทันที

โปรดเตรียมภาพถ่าย ‘หน้าบัญชีธนาคาร’ และ ‘บัตรประชาชน’ ระบุว่า “ใช้สำหรับเข้าร่วม Affiliate ของ Sharich Health เท่านั้น” เพื่อเตรียมความพร้อมในการกรอกข้อมูล


ข้อกำหนดการเข้าร่วม

ข้อกำหนดการเข้าร่วม
1) ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมเฉพาะ Authorized Holding ของทาง Sharich Health เท่านั้น 1 รหัส ต่อ 1 การสมัครเท่านั้น

2) ทาง Holding จำหน่าย Brand Ambassador Special Collection ผ่านช่องทางและชำระผ่านช่องทาง Eventpop และ Line Shopping ตามลิงก์เฉพาะบุคคลที่ได้รับเท่านั้น

Profit Sharing and Special Trip

1) การมอบ Profit Sharing 10% จากการจำหน่าย Brand Ambassador Special Collection (ชุดสินค้ารวมของที่ระลึก) ทางบริษัท ชาริชเฮลท์ จำกัด ดำเนินการสรุปยอดที่มีการสั่งซื้อ
ผ่านลิงก์เฉพาะบุคคล โดยสรุปยอดทุกสิ้นไตรมาส และโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้เป็นลำดับต่อไป

2) การมอบ Profit Sharing มีการหัก ณ ที่จ่าย 3%

3) Special Trip to Korea : Top 10 Affiliator ต้องมียอดจำหน่ายสะสมต่อคน เกิน 500,000 บาทขึ้นไป โดยสามารถรวมยอดจำหน่ายได้ทุกแคมเปญที่มีการทำ Affiliate โดยในแคมเปญถัดไปจะมีการแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง

* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และรายละเอียดสิทธิประโยชน์ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด